Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 234 poz. 1536 ze zm.) Gmina prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi między innymi poprzez konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej. Tryb przeprowadzania konsultacji określony został w uchwale nr XLV/595/10 z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności oraz uchwale zmieniającej nr X/94/11 z dnia 21 czerwca 2011 r.

polski (Polska) English (United States) Deutsch (Deutschland) русский (Россия)